Content of popup

Ogólne założenia

Ustawa śmieciowa 2013 Co mnie czeka jako mieszkańca?

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina miała 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?

ZALETY

Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.

Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady.

Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.

OPŁATY

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

WYWÓZ

To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.

          

                  

 

 

cofnij na górę