Content of popup

TARGOWISKO GMINNE W PORAJU PRZY UL. PIASKOWEJ

Administratorem Targowiska jest Urząd Gminy Poraj.

Targowisko czynne jest we wtorki, w piątki i w soboty od godz. 6.00 do godz.13.00.

Uprawnione do prowadzenia handlu na Targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Sprzedający na targowisku ma obowiązek wniesienia opłaty targowej i uzyskania dowodu wpłaty. Opłatę targową pobiera inkasent przy wjeździe na Targowisko wydając jednocześnie pokwitowanie, które jest dowodem jej uiszczenia. 

Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Handel może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży wynosi 12 złotych za każde 8 m2.

 

 cofnij na górę